لیست قیمت تبلیغات کلیکی

نوع قیمت
قیمت پایه 2000 ريال
قیمت موضوعی +500 ريال
پخش در استان ها +500 ريال

لیست قیمت تبلیغات بازدیدی

نوع قیمت بازدید
100K 250,000 تومان 100,000 بازدید
300K 750,000 تومان 300,000 بازدید
500K 1,250,000 تومان 500,000 بازدید
1000 2,200,000 تومان 1,000,000 بازدید
2000 4,400,000 تومان 2,000,000 بازدید
3000 7,000,000 تومان 3,000,000 بازدید
5000 15,000,000 تومان 5,000,000 بازدید

Web Analytics