لیست قیمت تبلیغات کلیکی

نوع قیمت
قیمت پایه 1000 ريال
قیمت موضوعی +500 ريال
پخش در استان ها +500 ريال

Web Analytics