1

پکیج یک آشپزی 24 ساعته

24 ساعت در 10 پیج پرطرفدار با بیش از 5 میلیون و 800 هزار فالوور

240 ساعت

مجموع ساعت نمایش

398,000

تومان

2

پکیج دو آشپزی 24 ساعته

24 ساعت در 10 پیج پرطرفدار با بیش از 1 میلیون و 850 هزار فالوور

240 ساعت

مجموع ساعت نمایش

249,000

تومان

3

پکیج یک فرهنگ و هنر 24 ساعته

24 ساعت در 9 پیج پرطرفدار با بیش از 3 میلیون و 800هزار فالوور

216 ساعت

مجموع ساعت نمایش

480,000

تومان

4

پکیج دو فرهنگ و هنر 24 ساعته

24 ساعت در 10 پیج پرطرفدار با بیش از 3 میلیون و 500 هزار فالوور

240 ساعت

مجموع ساعت نمایش

749,000

تومان

5

پکیج یک مد و زیبایی 24 ساعته

24 ساعت در 11 پیج پرطرفدار با بیش از 6 میلیون و 400 هزار فالوور

264 ساعت

مجموع ساعت نمایش

309,000

تومان

6

پکیج دو مد و زیبایی 24 ساعته

24 ساعت در 8 پیج پرطرفدار با بیش از 3 میلیون و 50 هزار فالوور

192 ساعت

مجموع ساعت نمایش

359,000

تومان

7

پکیج یک سبک زندگی 24 ساعته

24 ساعت در 14 پیج پرطرفدار با بیش از 10 میلیون و 750 هزار فالوور

336 ساعت

مجموع ساعت نمایش

649,000

تومان

8

پکیج دو سبک زندگی 24 ساعته

24 ساعت در 12 پیج پرطرفدار با بیش از 6 میلیون و 800 هزار فالوور

288 ساعت

مجموع ساعت نمایش

545,000

تومان

9

پکیج پزشکی 24 ساعته

24 ساعت در 6 پیج پرطرفدار با بیش از 4 میلیون و 760 هزار فالوور

144 ساعت

مجموع ساعت نمایش

295,000

تومان

10

پکیج آقایان 24 ساعته

24 ساعت در 8 پیج پرطرفدار با بیش از 3 میلیون و 200 هزار فالوور

192 ساعت

مجموع ساعت نمایش

475,000

تومان

11

پکیج (ویژه) 24ساعته

24 ساعت در 8 پیج پرطرفدار با بیش از 9 میلیون و 100هزار فالوور

192 ساعت

مجموع ساعت نمایش

1,388,000

تومان