1

پکیج اقتصادی عمومی 6 ساعته

6 ساعت در 5 پیج پرطرفدار با بیش از 2 میلیون عضو

30 ساعت

مجموع ساعت نمایش

175,000

تومان

2

پکیج ویژه عمومی 6 ساعته

6 ساعت در 5 پیج پرطرفدار با بیش از 4 میلیون عضو

30 ساعت

مجموع ساعت نمایش

295,000

تومان

3

پکیج ویژه عمومی 24 ساعته

24 ساعت در 5 پیج پرطرفدار با بیش از 3 میلیون عضو

120 ساعت

مجموع ساعت نمایش

188,000

تومان

4

پکیج اقتصادی سبک زندگی 6 ساعته

6 ساعت در 5 پیج پرطرفدار با بیش از 1.06 میلیون عضو

30 ساعت

مجموع ساعت نمایش

182,000

تومان

5

پکیج ویژه سبک زندگی 6 ساعته

6 ساعت در 5 پیج پرطرفدار با بیش از 5.6 میلیون عضو

30 ساعت

مجموع ساعت نمایش

265,000

تومان

6

پکیج اقتصادی سبک زندگی 24 ساعته

24 ساعت در 7 پیج پرطرفدار با بیش از 2 میلیون عضو

168 ساعت

مجموع ساعت نمایش

99,000

تومان

7

پکیج ویژه سبک زندگی 24 ساعته

24 ساعت در 7 پیج پرطرفدار با بیش از 6.3 میلیون عضو

168 ساعت

مجموع ساعت نمایش

230,000

تومان

8

پکیج ویژه ورزشی 6 ساعته

6 ساعت در 6 پیج پرطرفدار با بیش از 1.8 میلیون عضو

36 ساعت

مجموع ساعت نمایش

299,000

تومان