بلاگ

سرنوشت تلگرام در ایران چه میشود
آموزش تلگرام

پاول دوروف مدیرعامل تلگرام در توییتر خبر منتشر شده درباره انتقال سرورهای تلگرام به ایران را رد کرد.